Deze website " www.mygas.airliquide.nl " (hierna de "Website") en de mobiele applicatie myGAS mobile (hierna "Mobiele Applicatie") worden uitgegeven door het bedrijf Air Liquide B.V. (hierna "AL" genoemd), een besloten vennootschap, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 17063904.

Maatschappelijk zetel: De Witbogt, 1, 5652 AG Eindhoven

BTW nummer: NL 0036.11.346.B.01

De Verantwoordelijke van de Website is Diederick Luijten, Bestuurder van Air Liquide B.V.

De Website wordt gehost door Air Liquide IT, een naamloze vennoostchap met een kapitaal van 27 050 000 euros, ingeschreven in de Registre du Commerce et des Sociétés de Paris onder nummer 529 218 596.

Maatschappelijk zetel: 6 rue Cognacq-Jay

SIRET : 529 218 596 00011


1. Definities

De hieronder gedefinieerde termen hebben de volgende betekenis, of ze nu in het enkelvoud of in het meervoud worden gebruikt:

 • "Actie": elke actie uitgevoerd door de Gebruiker op de Website en in het bijzonder elke navigatie, elke raadpleging van informatie toegankelijk vanuit zijn Terminal, toegang tot de Website en elke actie in het kader van de functionaliteiten toegestaan ​​door de Website.

 • "Account" betekent de ruimte die ter beschikking wordt gesteld aan de Gebruiker die op de Website is geregistreerd, waardoor hij toegang heeft tot zijn Gegevens en Documenten nadat hij zichzelf heeft geïdentificeerd door zijn Toegangscodes.

 • "Gegevens": (i) alle informatie of persoonlijke gegevens verzameld door AL van de Gebruiker, en (ii) alle persoonlijke informatie of gegevens die automatisch worden verzameld tijdens het gebruik van de Website door een Gebruiker of een andere persoon die de Website bezoekt, inclusief via cookies.

 • "Mislukte identificatie" betekent een opeenvolging van vijf (5) niet-succesvolle pogingen om de Gebruiker te authenticeren voor toegang tot de Website.

 • “Terminal" betekent de verschillende manieren waarop de Website toegankelijk zal zijn. De terminals omvatten smartphones en tablets, Apple of Android, microcomputers via internet (pc of Apple).

 • "Gebruiker": betekent de natuurlijke persoon die profiteert van toegang tot de Website na het aanmaken van een Account onder de voorwaarden uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden, gemachtigd om in het belang en in naam van zijn bedrijf te handelen.

2. Functionaliteiten van de Website

De functionaliteiten van de Website zijn als volgt:

 • Kopen op afstand van producten waarnaar wordt verwezen op de Website;

 • Verzoek om een ​​prijsopgave van producten waarnaar wordt verwezen op de Website;

 • Bestellen van gas en opvolgen bestellingen;

 • Raadpleging van documenten (leveringsbonnen, facturen);

 • Raadpleging van claims;

AL behoudt zich het recht voor deze functies te allen tijde te wijzigen, stopzetten, tijdelijk of permanent, met name in het kader van onderhoudswerkzaamheden aan de Website.

3. Object

Deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna "Gebruiksvoorwaarden") zijn bedoeld om de functionaliteiten te definiëren die de Website biedt en de voorwaarden waaronder de Gebruiker gemachtigd is om de Website te gebruiken. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn op elk moment beschikbaar op de Website.

4. Acceptatie

Door in te stemmen met toegang tot de Website, verklaart en garandeert de Gebruiker:
- deze Gebruiksvoorwaarden te hebben gelezen en ermee akkoord gaan om zich er aan te houden;
- op de hoogte te zijn van de rechten die hij heeft op de gegevens die hem betreffen (zie tab Persoonsgegevens).

 

5. Duur

De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing en treden in werking vanaf het moment dat:
 

 • de Gebruiker toegang heeft tot de Website en tot de definitieve verwijdering van zijn Account onder de voorwaarden bepaald in artikel 11 "Opschorting en verwijdering van een Account",

 • elke andere persoon heeft toegang tot de Website en tot deze persoon de Website verlaat.

6. Registratie en Toegangsvoorwaarden

6.1 Hoe een account aan te maken

 

Toegang tot de bovengenoemde functionaliteiten is afhankelijk van het aanmaken van een Account volgens de stappen die zijn beschreven tijdens het registratieproces. Vereiste informatie is gemarkeerd met een asterisk.

 

6.2 Toegangsbeveiliging

Toegang tot het Account wordt met name beschermd door een persoonlijke identificatiecode en een bijbehorend wachtwoord dat bestaat uit 8 letters, waaronder minstens één hoofdletter, cijfers en een symbool in overeenstemming met de vereiste beveiligingsvereisten (gezamenlijk de "Toegangscode"). Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om zijn Toegangscodes strikt vertrouwelijk te houden. AL kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het vrijgeven van de Toegangscodes door de Gebruiker, zelfs als deze onbedoeld zijn, aan een derde partij.
Bij het inloggen op zijn Account met behulp van de Toegangscode, activeert de Gebruiker het openen van een sessie die eindigt wanneer de Gebruiker de verbinding verbreekt. Als beveiligingsmaatregel wordt de Gebruiker eraan herinnerd om ervoor te zorgen dat de verbinding met zijn Account wordt verbroken door op de knop "Afmelden" te klikken bij het verlaten van de Website en niet om zijn Toegangscodes op te slaan in de instellingen van zijn browser. In het geval dat zijn wachtwoord verloren gaat, kan de Gebruiker het verzenden van een nieuw wachtwoord rechtstreeks via de Website aanvragen door op "Wachtwoord vergeten" te klikken. Een hypertext-link wordt door AL naar de Gebruiker verzonden op het e-mailadres dat door de Gebruiker is opgegeven tijdens de validatie van zijn registratie. Door op deze link te klikken, kan de Gebruiker een nieuw wachtwoord maken. De Gebruiker kan zijn persoonlijke gegevens wijzigen door naar "Mijn profiel" te gaan.

De gebruiker stemt ermee in dat zijn toegang tot de Website kan worden geweigerd in geval van Mislukte identificatie. In dit geval moet de Gebruiker om het verzenden van een nieuw wachtwoord vragen zoals hierboven beschreven, in geval van verlies van zijn wachtwoord.

6.3 Toegangsmiddelen

De Gebruiker is persoonlijk verantwoordelijk voor de implementatie van de computer- en telecommunicatiemiddelen die toegang geven tot de Website en de verwerving van kennis die nodig is voor het gebruik van het Internet, de Website en de Mobiele Applicatie.

De kosten van verbinding en apparatuur met betrekking tot toegang tot Internet en het gebruik van de Website zijn uitsluitend ten laste van de Gebruiker.

Daarnaast erkent de Gebruiker dat hij de computerconfiguratie(s) die hij gebruikt voor toegang tot de Website heeft beveiligd, met name door een antivirusprogramma te implementeren of door te voorzien dat de toegang tot zijn Terminals automatisch wordt vergrendeld als de Gebruiker gedurende meer dan vijftien (15) minuten geen Actie vanuit de Terminal uitvoert.

Het gebruik van de Website impliceert de kennis en acceptatie van de kenmerken en de grenzen van de technologieën die worden gebruikt door Internet en de gerelateerde technologieën, met name met betrekking tot de technische prestaties, de responstijden voor raadpleging, ondervraging of overdracht van informatie, de risico's van onderbreking, en meer in het algemeen, de risico's die inherent zijn aan elke verbinding en verzending, het ontbreken van bescherming van bepaalde gegevens tegen mogelijke omleidingen en het risico van besmetting door virussen die in het netwerk circuleren.

7. Gebruikersgedrag

Door de Website te bezoeken, gaat de Gebruiker akkoord met en garandeert hij:

 

 • aan alle toepasselijke wetten en voorschriften van het land te voldoen in het land van waaruit hij de Website bezoekt;

 • nauwkeurige, volledige en actuele Gegevens te verstrekken;

 • de Gebruiksvoorwaarden zonder voorbehoud te respecteren;

 • namens zijn bedrijf de volledige verantwoordelijkheid te dragen voor het gebruik van de bovengenoemde functionaliteiten en met name voor de bestelling van producten en de verzoeken tot wijziging van de klantaccountgegevens.

 

Bovendien is het de Gebruiker verboden om:

 

 • de werking van de Website of de servers of netwerken verbonden met de Website te verstoren of te onderbreken of de vereisten, procedures, regels of voorschriften van de netwerken verbonden met de Website te schenden;

 • proberen een inbreuk te plegen op een andere Gebruiker of netwerk, inclusief maar niet beperkt tot het blootstellen van de Website aan een virus, het creëren van een verzadiging, het overladen van de server, het overbelasten van de mail, of een header van het TCP / IP-informatiepakket of een deel van de headerinformatie in een e-mail vervalsen;

 • toegang hebben tot of proberen toegang te krijgen tot informatie of Gegevens die niet voor hem bestemd zijn, met name door de systemen te dwingen of op enige andere manier of door een server / account in te voeren waartoe de Gebruiker geen toegang heeft;

 • te pogen om de kwetsbaarheid van de Website of het netwerk of een ander systeem te onderzoeken, te scannen of te testen, of op andere wijze beveiligingsmaatregelen of identificatiemaatregelen te schenden;

 • zich voordoen als een andere persoon en in het bijzonder als een andere Gebruiker;

 • een activiteit uitvoeren of een derde aanzetten tot het uitvoeren van een illegale activiteit of een andere activiteit die inbreuk zou maken op de rechten van AL, haar partners, Gebruikers of een andere natuurlijke of rechtspersoon;

 • verzenden of overdragen (op welke manier dan ook) van informatie of software die is afgeleid van de Website, in het bijzonder naar andere landen of naar bepaalde vreemdelingen in strijd met een nationale of internationale wet of regelgeving;

 • het gebruik van middelen om de identificatietechnieken te omzeilen die door AL zijn geïmplementeerd en die noodzakelijk zijn voor de verbinding met de Website en de betalingsmodule in het bijzonder.

 

Door het wereldwijde karakter van Internet te erkennen, stemt elke Gebruiker ermee in zich te houden aan alle lokale en internationale regels en procedures met betrekking tot online gedrag en aanvaardbare inhoud en in het bijzonder alle toepasselijke wetten met betrekking tot de overdracht van gegevens.

Elk programma, document of ondersteuning gedownload of verkregen door de Gebruiker tijdens het gebruik van de Website, is voor risico en gevaar van de Gebruiker. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor enig verlies of schade, inclusief schade aan zijn computersysteem of verlies van gegevens die direct of indirect het gevolg zijn.

8. Intellectuele eigendom

De Website bevat gegevens en elementen die worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten zoals handelsmerkrechten, auteursrechten, enz.

Dus, tenzij anders vermeld, de intellectuele eigendomsrechten op elk van de elementen van de Website (geanimeerde afbeeldingen of niet, illustraties, foto's, geluiden, knowhow, teksten, grafische elementen, ...), inclusief software, Databases (hierna de "Inhoud") en de Website zijn het exclusieve eigendom van AL of een van haar partners die de gebruiksrechten aan AL heeft verleend. AL verleent geen enkele licentie of sublicentie op alle of een deel van de Inhoud, noch enig recht anders dan om de Website te gebruiken onder de voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden.

Elke reproductie of gebruik van kopieën van de Website en de Inhoud gemaakt voor andere doeleinden dan die voorzien in de sectie "Functionaliteiten van de Website", op welke manier dan ook, is in welke vorm dan ook uitdrukkelijk verboden.

Het is ook verboden om:

 • kopiëren, wijzigen, creëren van een afgeleid werk, samenstellen, decompileren (behalve zoals wettelijk bepaald), verkopen, toewijzen, in sublicentie geven of anderszins enig recht overdragen aan de Website en de Inhoud gebonden;

 • de gehele of gedeeltelijke Website of de Inhoud wijzigen om ongeoorloofde toegang tot de Website te verkrijgen op een andere manier dan de hyperlink van de Website.

Dientengevolge is elke reproductie en / of weergave, geheel of gedeeltelijk, van de Website en / of de Inhoud ervan, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van AL verboden en vormt een inbreuk die in het bijzonder wordt gesanctioneerd door de bepalingen van de Auteurswet van 23 september 1912. Deze autorisatie wordt verleend voor artikelen die betrekking hebben op het materiaal dat wordt verkocht en gedownload van de Website, zoals gebruikershandleidingen of software om de gegevens die voor dat materiaal zijn opgenomen, te extraheren.

Aan de andere kant, elke extractie, door permanente of tijdelijke overbrenging naar een ander medium op enigerlei wijze, of hergebruik door het ter beschikking stellen van het publiek, van alle of een deel, kwalitatief of kwantitatief, van substantiële of gehele of gedeeltelijke Website, Gegevens of Inhoud zijn verboden, ook voor privé-doeleinden. Niettegenstaande het voorgaande, zijn Gebruikers gemachtigd om vanaf de Website de instructies voor het gebruik van de door AL verkochte apparatuur of de software te downloaden voor het extraheren van de gegevens die voor dergelijk materiaal zijn vastgelegd.

Elke herhaalde of systematische extractie of hergebruik van kwalitatief of kwantitatief niet-substantiële delen van de gehele of een deel van de Website, Gegevens of Inhoud is verboden, zelfs voor privédoeleinden, wanneer deze operaties het normale gebruik van de Website overschrijden.

Evenzo is elke ongeautoriseerde reproductie van literaire werken, foto's en meer in het algemeen van elk werk dat waarschijnlijk auteursrechtelijk beschermd is, toegankelijk via de Website, verboden, tenzij deze reproductie uitsluitend is voorbehouden aan strikt privégebruik. Elke overtreding van dit verbod zou aanleiding geven tot civiele en / of strafrechtelijke sancties, in overeenstemming met de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en de Auteurswet van 23 september 1912.

Alle andere handelsmerken, logo's, productnamen, bedrijfsnamen en andere onderscheidende kenmerken die op de Website verschijnen, zijn het eigendom van AL of een van deze dienstverleners, partners of leveranciers.

Elk gebruik, op welke manier dan ook en voor welke bestemming dan ook, van alle of een deel van een of meer van deze merken, logo's, productnamen, elke bedrijfsnaam en elk ander onderscheidend teken dat op de Website verschijnt is onderworpen aan de uitdrukkelijke toestemming van de houder van het beschermde teken.

9. Links beleid

Links naar sites van derden

De Website bevat links die directe toegang tot andere websites van derden mogelijk maken. AL kan geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor de inhoud en het gebruik dat door de Gebruiker of derden zou worden gemaakt van deze informatie op andere websites waarmee hij links heeft gemaakt of die zonder zijn medeweten kunnen zijn gemaakt, ongeacht of deze sites al dan niet AL-partners zijn. AL heeft geen redactionele controle over deze informatie. De links aangeboden via de Website houden op geen enkele manier het verlenen van enige licentie in verband met de rechten van AL in op de handelsmerken, handelsnamen, logo's en andere elementen van de Website. Ten slotte wijst AL alle aansprakelijkheid af voor eventuele technische storingen in verband met deze links. Toegang tot alle sites van derden via de Website valt onder de uitsluitende en volledige verantwoordelijkheid van de Gebruiker die wordt uitgenodigd om de regels te onderzoeken die van toepassing zijn op het gebruik van dergelijke sites van derden en op, indien van toepassing, de informatie dat op deze gelinkte sites wordt door de Gebruiker openbaargemaakt.

 

Links naar de Website

 

Het is mogelijk om een ​​link naar deze Website te maken met inachtneming van de volgende regels. Een link naar deze Website mag de merkreputatie en / of intellectuele eigendomsrechten van AL  niet beschadigen of aantasten of de valse indruk geven dat de website en / of organisatie wordt gesponsord, ondersteund en / of verbonden met AL. Het is verboden deze Website in een kader te plaatsen of zijn intellectuele eigendomsrechten of de inhoud van deze Website op een andere manier te wijzigen. Geen link naar de Website kan worden gemaakt van een andere site, waarvan de inhoud illegaal, beledigend, onfatsoenlijk of obsceen is, die geweld of illegale handelingen verheerlijkt, dat racistische, lasterlijke, ontroerd of provocerend uitlatingen bevat of anderszins ongeschikt geacht wordt door AL naar eigen goeddunken. AL behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken elke link naar een andere website te verwijderen om welke reden dan ook of zelfs zonder enig reden aan te geven, met inbegrip van maar niet beperkt tot websites die AL ongepast acht of onverenigbaar of niet in overeenstemming met deze Website en / of deze Gebruiksvoorwaarden.


AL is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het functioneren van het internet, inclusief andere websites die toegankelijk zijn via links van deze Website of naar deze Website. Gebruikers worden verzocht om AL op de hoogte te houden van eventuele fouten of ongepaste inhoud die wordt vermeld op websites die toegankelijk zijn via links van deze Website of naar deze Website.

 

10. Frauduleus gebruik
Ieder persoon die toegang tot de Website krijgt zonder de vereiste toestemming as per de Gebruiksvoorwaarden, erkent en aanvaardt dat de Gebruiksvoorwaarden nochtans op hem zijn van toepassing en stemt er in het bijzonder mee dat hij kan gestraft worden op basis van deze Gebruiksvoorwaarden.

11. Opschorting en verwijdering van een Account
Op elk moment en om welke reden dan ook en in het bijzonder:

 • in geval van niet-naleving van de Gebruiksvoorwaarden of in geval van vermoeden van niet-naleving van deze Gebruiksvoorwaarden,

 • in geval van een verklaring van verlies of diefstal van de Toegangscodes,

 • in geval van Mislukte identificatie,

AL kan, onverminderd eventuele schadevergoeding waarvoor AL zich het recht voorbehoudt om van de Gebruiker te vorderen in geval van niet-naleving van de Gebruiksvoorwaarden, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaand kennisgeving, alle middelen te gebruiken om:

 • de toegang van de Gebruiker tot zijn Account op te schorten of te onderbreken;

 • en / of het Account definitief te verwijderen.

De Gebruiker wordt erop gewezen dat in het geval van verwijdering van zijn Account om welke reden dan ook, de toegang tot de Gegevens van de Website niet langer mogelijk zal zijn. Elke Gebruiker behoudt evenwel het recht op toegang tot zijn Gegevens in overeenstemming met de bepalingen van artikel 9 van deze Gebruiksvoorwaarden.

De Gebruiker kan zijn Account op elk moment ook verwijderen door contact op te nemen met AL via het formulier "Contact".

12. Aansprakelijkheid

AL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die direct of indirect het gevolg is van (i) een virus, bug of een programma of applicatie die onverenigbaar is met de infrastructuur van de Gebruiker, (ii) een storing van de Website inclusief een defect of een fout, een verlies van gegevens of een onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de Website; (iii) alle apparaten die door de Gebruiker zijn ingesteld om toegang te krijgen tot de Website en in het bijzonder de hardware- en softwarecomponenten en de telecommunicatienetwerken.

 

Toegang tot de informatie die beschikbaar is op de Website is gemaakt vanuit een Terminal en een communicatienetwerk die ten laste en onder de verantwoordelijkheid van de Gebruiker vallen. Als gevolg hiervan aanvaardt AL geen verantwoordelijkheid voor het transport van informatie, de beschikbaarheid en de toegang tot de Website.

13. Voortbestaan van de Gebruiksvoorwaarden

 

De bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden die naar hun aard of hun bewoordingen zijn bedoeld om te blijven gelden na beëindiging van het gebruik van de Website om welke reden dan ook, en in het bijzonder de bepalingen van de artikelen "Registratie en Toegangsvoorwaarden" , "Functionaliteiten van de Website", "Gebruikersgedrag", "Intellectuele eigendom", "Aansprakelijkheid", "Opschorting en verwijdering van een Account" en "Voortbestaan van de Gebruiksvoorwaarden" blijven van kracht aan het einde van dit gebruik.

 

14. Kennisgeving
 

AL verzendt meldingen naar de Gebruiker, met name in de volgende gevallen:

 • kennisgeving van verwijdering van het Account;

 • notificatie van update van de Gebruiksvoorwaarden van de Website.

 

AL-meldingen worden per e-mail verzonden naar het adres dat door de Gebruiker is opgegeven ten tijde van zijn registratie.

15. Nietigheid - Volledigheid - Titel


Indien een of meer bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden als ongeldig worden beschouwd of als zodanig worden verklaard in toepassing van een wet, een verordening of na een definitieve beslissing van een bevoegde jurisdictie, zullen de andere bepalingen al hun kracht en draagwijdte behouden.
 

In geval van interpretatieproblemen tussen een van de titels die aan het begin van de bepalingen verschijnen en een van deze bepalingen, zal de titel opzij worden gezet en zal de inhoud van de relevante bepaling prevaleren.

16. Update van de Gebruiksvoorwaarden
 

AL behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden, inclusief de hierin genoemde documenten, zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen en bij te werken.


In dergelijk geval zal de update van de Gebruiksvoorwaarden worden aangekondigd door het sturen van een e-mail met kennisgeving en de Gebruiker zal worden uitgenodigd om het te lezen.

 

17. Toepasselijk recht - Bevoegde rechtbank

De Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Nederlandse recht. Dit geldt voor de inhoudelijke regels, zoals voor de vormvoorschriften.

In geval van geschil in verband met de geldigheid, de uitvoering of de interpretatie van deze Gebruiksvoorwaarden, enkel de rechtbanken van ‘s-Hertogenbosch zullen bevoegd zijn.

18. Bewijs

De gegevens bewaard in de computersystemen van de Website onder redelijke veiligheidsomstandigheden, worden door beide partijen beschouwd als een getrouwe bewijs van de communicatie en de verschillende uitzendingen van informatie tussen de Gebruiker en AL.

De archivering van informatie is gemaakt op een betrouwbare en duurzame bewaarmiddel om te corresponderen met een getrouwe en duurzame kopie, op grond van de Archiefwet van.

De Gebruiker erkent en aanvaardt dat, na de identificatie en authenticatie, elke uiting van de wil door middel van het gebruik van de functionaliteiten die worden geboden op de Website en in het bijzonder (1) het geven van zijn toestemming mbt. de verzameling en verwerking van gegevens (2) de aanvaarding van deze Gebruiksvoorwaarden, vormen een elektronische handtekening in de zin van artikel 1317 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, en correspondeert aan het kenbaar maken van zijn toestemming voor bewijsdoeleinden.

In overeenstemming met artikel 3:15a van het Burgerlijk Wetboek inzake elektronische handtekeningen, in geval van conflict tussen de elektronische bestanden van AL en enig document onder schriftelijk of elektronisch vorm in het bezit van de Gebruiker, wordt uitdrukkelijk overeengekomen tussen de partijen dat de geautomatiseerde bestanden van AL voorrang zullen krijgen op de documenten van de Gebruiker en enkel deze bestanden zullen als bewijs worden aanvaard.

 
In behandeling - Even geduld...