Gebruikersgegevens

Gebruikersgegevens worden verzameld, verwerkt, opgeslagen, gebruikt door AL en doorgegeven aan serviceproviders.

Bepaalde Gegevens (zoals naam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, enz.) moeten door de Gebruikers aan AL worden medegedeeld om het aanmaken van een Account mogelijk te maken, of op andere momenten tijdens het automatisch verzamelen van andere data. Het optionele of verplichte karakter van de gevraagde gegevens zal worden aangegeven tijdens het verzamelen van gegevens.

Gebruikers komen overeen dat AL hun gegevens mag gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • elke handeling met betrekking tot het beheer van Gebruikers betreffende bestellingen, leveringen, facturen, klachten en in het bijzonder het beheer van klantenrekeningen, en het bewaken van de klantrelatie zoals marketingoperaties, het uitvoeren van tevredenheidsonderzoeken;
 • voor diensten of ondersteuning gevraagd door de Gebruiker;
 • om van tijd tot tijd contact op te nemen met de Gebruiker als deze een moeilijkheid ondervindt bij het navigeren op de Website of voor service-updates;
 • om de diensten en inhoud die toegankelijk zijn vanaf de Website te personaliseren, te meten en te verbeteren;
 • om de juistheid van de informatie te verifiëren en te verifiëren bij derden;
 • om activiteiten te voorkomen waarvan AL denkt dat ze mogelijk illegaal zijn; en
 • voor de implementatie van de Gerbruikersvoorwaarden.

AL kan worden verplicht om deze Gegevens openbaar te maken om aan de wettelijke vereisten te voldoen, de Gebruiksvoorwaarden te implementeren en te reageren op claims van derden. In alle gevallen zal deze informatie worden bekendgemaakt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

AL kan deze informatie ook delen met:

 • een derde partij die diensten uitvoert namens AL (zoals het uitvoeren van een online enquête, bijvoorbeeld);
 • derde bedrijven in het geval van fusietransacties.

AL gebruikt de Gegevens uitsluitend voor de hierboven beschreven specifieke doeleinden. Deze informatie zal niet worden verkocht aan een derde voor commerciële of prospectiedoeleinden.

AL kan informatie van gebruikers opvragen om potentiële functies en services te evalueren. De beslissing om een ​​vraag te beantwoorden berust volledig bij elke Gebruiker. AL gebruikt de informatie die via deze enquêtes is verzameld om zijn diensten te verbeteren.

AL neemt passende technische en organisatorische maatregelen om ongeoorloofde of onwettige verwerking van Gebruikersgegevens en het verlies, de vernietiging of per ongeluk verslechtering van dergelijke Gegevens te voorkomen.

In overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens ("Algemene verordening betreffende de gegevensbescherming ") en de Wet van 16 mei 2018, houdende regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, heeft elke Gebruiker recht op toegang, rectificatie en verwijdering van zijn persoonsgegevens, het recht om zich, om redenen in verband met zijn specifieke situatie, te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, alsmede het recht om richtlijnen vast te stellen met betrekking tot het lot van zijn persoonsgegevens na de dood.

Bovendien kan de Gebruiker in sommige gevallen vragen om de verstrekte persoonlijke gegevens te ontvangen of, indien mogelijk, dat AL ze rechtstreeks naar een andere controller stuurt.

In bepaalde omstandigheden heeft de Gebruiker ook het recht om de beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens te verkrijgen. Voor gegevensverwerking waarvoor instemming van zijn kant vereist is, heeft de Gebruiker het recht zijn toestemming te allen tijde in te trekken. De uitoefening van dit recht heeft geen invloed op de rechtmatigheid van op toestemming gebaseerde behandelingen voorafgaand aan intrekking. Voor elke vraag of klacht met betrekking tot de verwerking van zijn persoonlijke gegevens en de uitoefening van zijn rechten, kan elke Gebruiker contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming die door AL is aangewezen:

Gebruiker heeft ook het recht om een ​​claim in te dienen bij de bevoegde autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens.


Overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte

Bovendien omvat de terbeschikkingstelling van communicatiehulpmiddelen en -platforms de overdracht van persoonsgegevens van de Gebruiker (namen, voornamen en e-mailadres) voor identificatiedoeleinden evenals alle uitgewisselde gegevens (berichten, documenten, enz.) voor hosting- en administratiedoeleinden naar providers in landen buiten de Europese Economische Ruimte, in de Verenigde Staten, waarvan de wetgeving inzake persoonsgegevensbescherming verschilt van de wetgeving die van kracht is in de Europese Economische Ruimte.

Wanneer AL de gegevens van de Gebruikers naar de Verenigde Staten overdraagt, zullen wij uw persoonsgegevens behandelen in overeenstemming met de bepalingen van de modelcontractbepalingen die zijn opgesteld door de Europese Commissie (besluit 2010/87 / EU) en die zijn ondertekend met onze leveranciers

Vanwege de internationale dimensie van de groep en haar organisatie draagt ​​AL bovendien de persoonsgegevens van de Gebruikers over binnen haar entiteiten naar landen die geen lid zijn van de Europese Economische Ruimte. Deze overdrachten vallen onder "Binding Corporate Rules" die door de bevoegde autoriteiten zijn goedgekeurd voor de bescherming van persoonsgegevens. U kunt ze raadplegen door deze link te volgen.

Phishing of valse e-mails naar de gebruiker

In het geval dat Gebruikers een ongevraagde e-mail ontvangen met de strekking om afkomstig te zijn van AL en persoonlijke informatie op te vragen (zoals creditcard, gebruikersnaam of wachtwoord) of om bevestiging of bevestiging van hun Account of andere persoonlijke informatie vragen door op een link te klikken, werd deze e-mail waarschijnlijk verzonden door een persoon die probeerde illegaal informatie te verkrijgen, ook wel "phishing" of "usurper" genoemd. AL vraagt ​​dit type informatie niet per e-mail. De gebruiker wordt verzocht niet de vereiste informatie te verstrekken en niet op de voorgestelde link te klikken. Als u op zo'n link klikt, wordt het Account van de Gebruiker of de door hem aan de Website verstrekte informatie niet in gevaar gebracht. Aan de andere kant kan de afzender van deze e-mail toegang hebben tot de gegevens die door de Gebruiker worden doorgegeven, als deze gegevens in de link of per e-mail worden verstrekt.

AL verzamelt en deelt anonieme informatie over het gebruik van de Website met een of meer volgbedrijven voor statistische doeleinden.


Om de browse-ervaring van Gebruikers op de Website te verbeteren en voor statistische analyse doeleinden, verzamelt AL automatisch bepaalde gegevens wanneer de Gebruiker de Website bezoekt:

Het IP-adres: een IP-adres wordt door uw internet service provider aan uw Terminal toegewezen zodat u toegang hebt tot internet;

de datum en tijd van het bezoek aan de Website en de bekeken pagina's;

de gebruikte internetbrowsersoftware;

de duur van de verbinding.

Cookiesbeheer

Een "cookie" is een klein bestand dat op de Terminal van elke Gebruiker (computer, tablet of smartphone)  wordt geplaatst wanneer bepaalde pagina's van de Website worden bekeken. AL of op AL gebaseerde serviceproviders kunnen cookies gebruiken om AL de stroom van de Website en de effectiviteit ervan te analyseren en te meten om de kwaliteit van de service te verbeteren.

De Website gebruikt de volgende cookies:

 • Functionele cookies,
 • Prestatie- en analysecookies,
 • Cookies verbonden aan het gebruik van sociale netwerken.

Functionele cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat Gebruiker kunt surfen op de Website en essentiële functies kunt gebruiken, zoals beveiligde zones op de Website. Deze cookies verzamelen geen enkele informatie die kan worden gebruikt voor marketingdoeleinden of targeting.

Prestatie- en analysecookies

Deze cookies dienen om bezoekersstatistieken op te stellen en rapporten over de activiteit van de Website (bezochte rubrieken en inhouden, duur van het bezoek of aantal foutmeldingen). AL gebruikt deze informatie om de inhoud en de ergonomie van onze diensten te verbeteren en om nieuwe functies te testen.

Deze Website maakt gebruik van Google Analytics, een tool voor internetanalyse die internetverkeer en het publiek meet via externe plotters. Met dit systeem kunnen websites anonieme statistische gegevens over hun publiek verzamelen en deze gebruiken om de kwaliteit van hun diensten en de gebruikerservaring van hun site te verbeteren. Google Analytics gebruikt cookies om AL te helpen begrijpen hoe gebruikers het gebruiken.

Deze Website maakt gebruik van Hotjar, een hulpmiddel om de gebruikerservaring op de Site te verbeteren. Hotjar is een technologie die het begrijpen van customer journeys vergemakkelijkt en het mogelijk maakt om de meningen van gebruikers te verzamelen. Hotjar gebruikt cookies om gegevens te verzamelen over surfgedrag van gebruikers, het type terminals dat wordt gebruikt om door de Website te bladeren (IP-adressen worden vastgelegd en opgeslagen in een geanonimiseerd formaat), de grootte van de schermen van de gebruikte terminals, de informatie over de browser, het land van waaruit de gebruiker inlogt en de taalvoorkeuren die worden gebruikt om door de Website te bladeren. Hotjar slaat deze informatie op met behulp van bijnamen. Hotjar en AL gebruiken deze informatie nooit voor het identificeren van individuele gebruikers of om ze te associëren met andere gegevens over individuele gebruikers. Zie het hotjar-privacybeleid voor meer informatie door op deze link te klikken. U kunt het aanmaken van een profiel, de opslag van gegevens over uw gebruik van de Website en het gebruik van tracking-cookies weigeren door op deze link te klikken.

Cookies verbonden aan het gebruik van sociale netwerken

De zogenaamde “sociale” cookies zijn gekoppeld aan de diensten die worden geleverd door derde partijen, zoals knoppen om zaken te liken en te delen. Ze worden gebruikt om diensten aan de Gebruiker te verstrekken of om uw voorkeuren om iets te delen via de sociale netwerksites op te slaan.

Het sociale netwerk dat een dergelijke applicatieknop biedt, kan een Gebruiker identificeren dankzij die knop, ook al hebt de Gebruiker deze knop niet gebruikt tijdens zijn bezoek aan de Website. Met deze applicatieknop kan de sociale netwerksite in kwestie inzicht krijgen in het surfgedrag op onze Website, alleen al door het feit dat de account van de Gebruiker op de sociale netwerksite in kwestie geactiveerd was op de Terminal (openstaande sessie) tijdens het bezoek aan de Website.

AL heeft geen enkele controle over het proces dat wordt gebruikt door de sociale netwerksites om informatie in te zamelen over het surfgedrag van de Gebruiker op de Website en die gekoppeld is aan de persoonlijke gegevens waarover zij beschikken. AL nodigt u uit om het privacybeleid van deze sociale netwerksites te raadplegen om kennis te nemen van de gebruiksdoeleinden, met name op het vlak van reclame, van de informatie over uw surfgedrag die zij kunnen inzamelen via die applicatieknoppen. Dit privacybeleid moet de Gebruiker onder meer de mogelijkheid bieden om bepaalde keuzes te maken bij die sociale netwerksites, met name via de instellingen van zijn gebruikersaccounts van al die netwerksites.

Beheer van de cookies die worden gebruikt op de Website

Het is mogelijk om te voorkomen dat cookie-bestanden informatie over elke Gebruiker gebruiken door de cookiemap uit de internetbrowsersoftware te verwijderen of door het privacyniveau van die software te verhogen, maar dit betekent dat (a) de het gebruik van de Website zal worden beïnvloed, en (b) de gebruikerservaring op deze Website en andere sites die cookies gebruiken om Gebruiker’s ervaring te verbeteren of te personaliseren, zullen worden beïnvloed.

De internetbrowser kan zodanig worden geconfigureerd dat cookies worden bewaard op de Terminal van de Gebruiker, of, integendeel, worden verworpen, hetzij systematisch, hetzij naar gelang van hun uitgever. Het is ook mogelijk om de browser zodanig te configureren dat de aanvaarding of weigering van cookies telkens aan de Gebruiker wordt voorgesteld.

Elk cookie dat werd bewaard voordat de instellingen van de internetbrowser worden aangepast, zal steeds op de Terminal aanwezig blijven. Zij kunnen ook verwijderd worden via de instellingen van de browser.

Bovendien, als het gaat om prestatie- en analysecookies:

U kunt de cookies van Google Analytics uitschakelen, door de browser plugin te downloaden en te installeren.

Om de cookies van sociale netwerksites uit te schakelen:

Gebruiker wordt uitgenodigd om de bepalingen betreffende de cookies van alle sociale netwerksites in kwestie te raadplegen. Deze bepalingen moeten de Gebruiker onder meer de mogelijkheid bieden om zijn keuze te maken bij die sociale netwerksites, met name via de instellingen van zijn gebruikersaccounts van elke sociale netwerksite.

 

In behandeling - Even geduld...